شهردار جدید کرمانشاه باید پروژه های شهری را به سرانجام برساند