آموزش مبانی دینی به‌ دانش‌آموزان توسط ۶۰۰ مبلّغ در خراسان رضوی