معرفی میادین توسعه نیافته نفت و گاز غرب در کنفرانس لندن/ ساخت مخازن استراتژیک نفت ایران تا پایان سال