دبيران 32 برنامه جشنواره بين المللي امام رضا (ع) انتخاب شدند