نشانه‌هاي افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در ايران مشاهده شد