شروع توزیع ٢٥٠ هزار بن کارت دانشجویی در شعب بانک صادرات ایران