اعتبارات فعلی جوابگو نیست/رشته‌های رزمی چشم و چراغ فدراسیون انجمن‌‌های ورزشی هستند