جریمه سنگین بانک فرانسوی به‌ دلیل نادیده گرفتن تحریم‌ها