باهنر: اگر غرب عهدشکنی کند، جهت بازی را عوض می‌کنیم