مشکلات جودوی کردستان از نگاه فعالین این رشته ورزشی