مطالعه آثار شهید مطهری اولویت کار معلمان قرار گیرد