برگزاری پنجمین جشنواره فاوا کیفیت خدمت رسانی در حوزه ICT را افزایش خواهد داد