مدیریت شهری به سمت هزینه کمتر و سرمایه گذاری بیشتر حرکت کند