۱۸۰ میلیون نفر ساعت؛ نیاز آموزشی جامعه روستایی/ اختصاص بودجه به طرح توانمندسازی مهارتی روستاییان در