هاشمی: توقع زیادی است مانند تیمی که چند بازی بین المللی داشته بازی کنیم