کشت گیاهان دارویی در ۱۰ هزار هکتار منابع طبیعی استان تهران/توسعه کشت گیاهان دارویی در مراتع استان ته