متولیان فرهنگی نسبت به ترویج تفکرات شهید مطهری کوتاهی کرده‌اند