نباید در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاسی برخورد کنیم