کی روش از برند ایران استفاده می کند و مربیان روزمزد خارجی می گیرد