44 ایستگاه در طرح آماربرداری مبدا – مقصد جاده های فارس فعالیت می کنند