شورای نگهبان از سوءاستفاده انتخاباتی از امکانات و جایگاه چشم‌پوشی نخواهد کرد