عرضه 205 هزار تن انواع کالا در بازارهای فیزیکی و فرعی