معلم با تولید دانش، موجب توسعه و ترقی جامعه می‌شود