تکلیف خودروسازان چینی پس از توافق چه می شود/ می مانند یا می روند؟