رئیس اتحادیه گرماداران، سونا و ماساژ تهران در واکنش به خبر ایلنا