رفع مشکلات کوره داران بشرویه/ گازرسانی به کوره ها کلید خورد