روایت جنتی از وضع اسفناک صنایع فرهنگی/ راه حل چیست؟