بیات: کشتی‌گیران را به قطر رفتند اما دریغ از یک نوازش!