پوشش تمامی بیماران ضایعه نخاعی توسط بهزیستی تا پایان اردیبهشت