اميدواريم که استقلال دو بازي بعدي را ببرد و به سهميه آسيايي برسد