اتفاق باور نکردنی در اردوی تیم ملی صبح بازی با سوئد!