آتش سوزی خانه رئیس شورای شهر کلاچای و درگذشت اهل خانه!