پیش بینی عابدینی از برنده مزایده پرسپولیس/ تحت تاثیر معاون وزیر!