تاکنون بیش از دو هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است