روحانی اهل سنت: اقدامات دستگاه قضایی ضریب امنیت را بالا برده است