آموزش و پرورش همزمان ، وظیفه معلم است/ درس شهید مطهری گذشت و آزادگی بود