جواد مزدآبادی،هنرمند شهر ری با ۱۱۰ اثر سینمایی و تلوزیونی