همایش علوم و فناوری نانو٬ آموزش و کاربرد برگزار می‌شود