حمایت بنیاد از برگزیدگان ادبی کشور در دو گروه سرآمدان و استعدادهای‌ برتر ادبی