شیوع آسم در جمعیت کودک و نوجوان کشور بیش از 13 درصد است