اولین اردوی ارزیابی منتخبین نوجوانان و جوانان بدمینتون برگزار می شود