بستر رقابت رسانه‌ای باید بر مبنای رفاقت باشد/ رسانه بدون نقد مفهوم خود را از دست می‌دهد