برگزاري اردوي مشترک تيم ملي آليش بانوان ايران و ترکمنستان