خود زنی از نوع اسرائیلی/ سرکوب یهودیان سیاه پوست در تلاویو/ خون ما هم از خون یهود است!