تأخیر در برگزاری جشنواره فرهنگی علوم پزشکی‌های کشور