افتخار می‌کنم کنار شمسایی بازی کنم/ اول باید لیگ روسیه تمام شود