انسان با محافظت از چشم، گوش و دهان به هر چیزی می‌رسد