سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش بازده بیشتری نسبت به آموزش عالی دارد