پرداخت ۶۷ هزار یورو خسارت بیمه مسافرتی توسط بیمه سامان