پسر عصبانی پدرش را خفه کرد/ صحنه سازی برای فرار از مجازات + عکس